login:
hasło:

ZRD dziś

ZRD liczy dziś ok 100 członków zrzeszonych. Związek stanowią członkowie rodziny oraz osoby szczególnie zasłużone dla historii Rodu oraz dla działalności Związku.

Związek składa się z Rady, która spotyka się regularnie raz w miesiącu w celu dyskutowania bieżących spraw, omawiania tego co zostało dokonane, rozwiązywania bieżących problemów.

Najwyższą instancją ZRD jest Zjazd Rodowy, który zgodnie ze statutem odbywa się co dwa lata. Na zjazd przybywają licznie członkowie Związku z Polski oraz ze świata. Podczas Zjazdu Rodowego podsumowywane są dokonania całego Związku oraz Rady Związku. Odbywają się głosowania nad udzieleniem absolutorium Radzie Związku. Także w trybie głosowania podejmowane są różne uchwały.

Związek posiada statut, który jest podstawowym dokumentem nakreślającym sposób postępowania oraz kierunki działalności Związku oraz poszczególnych jego członków.

Poza regularnymi spotkaniami Rady Związku oraz Zjazdami Rodowymi, co najmniej raz do roku odbywają się imprezy okolicznościowe oraz bale charytatywne podczas, których organizowane są aukcje, loterie fantowe oraz zbiórki pieniędzy, które przynoszą dochód na działalność Muzeum Dzieduszyckich oraz – zgodnie z tradycją Rodu - na wspieranie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zarzecze oraz na stypendia dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin okolic Zarzecza oraz Podkarpacia.

Zarówno Zjazd Rodowy jak i organizowane przez Związek bale i imprezy okolicznościowe stanowią wspaniałą i niepowtarzalną okazję do integracji członków rodziny, do wymiany poglądów oraz wzajemnego wspierania się.

Związek Rodowy Dzieduszyckich swoją działalnością i postawą swoich członków stara się nakreślić nowe standardy w relacjach Państwo – wielkie Rody, którym niejednokrotnie – tak jak Dzieduszyckim - odebrano wspaniałe dobra i majątki ziemskie. Związek pokazuje jednak, że pomimo wypędzania przez ówczesne władze z ojczystych ziem można dziś żyć we wspaniałej symbiozie z miejscową społecznością, współpracować z administracją zarówno na szczeblu lokalnym jak i państwowym w kwestii krzewienia kultury, uświadamiania faktów zafałszowywanych przez lata. Działając na niwie społecznej, kulturalnej i edukacyjnej.

Związek, poprzez osobę Prezes Izabeli Dzieduszyckiej, związany jest m.in. z:

Stowarzyszeniem Przymierze Rodzin, którego wspomniana Izabela Dzieduszycka jest pomysłodawcą, założycielem i dotychczasowym Prezesem,

Fundacją Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono, w której pełni funkcję Członka Rady Fundacji oraz Członka Kapituły Nagody PBB

Muzeum Pałac w Wilanowie, z którym Muzeum dzieduszyckich podpisało Porozumienie o współpracy kulturalnej i edukacyjnej.